Orang yang berbahagia adalah orang yang faham untuk apa hidup di dunia ini, tidak semua orang paham tentang kehidupan di dunia ini, ibaratnya mereka memasuki suatu rumah tetapi mereka tidak tahu untuk apa memasuki rumah itu, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya dan apa yang digunakannya serta siapa yang harus diajak dalam rumah itu, sehingga mereka bingun harus berbuat apa, karena kebingungannya lalu mereka tesesat jalan yang pada akhirnya bermuara pada penderitaan hidup di dunia lebih di akhirat!
Berikut ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang hidup kita yaitu :
1.Tujuan hidup hanya mencari Ridho Allah (QS 98:5)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

2. Peranan hidup sebagai kholifah (QS 2:30)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

3.Tugas hidup mengabdi pada Allah (QS 51:56)

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

4. Pedoman hidup adalah Alqur’an (QS 2;2)

Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12],

5. Teladan hidup adalah nabi Muhammad saw (QS 33:21)

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah

6. Sahabat hidup adalah orang-orang beriman (QS49:10)

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat

7. Alat hidup adalah harta, tahta dan semua potensi (QS 28:77)

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

8. Musuh hidup adalah syetan (QS 36:60).

Bukankah Aku Telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”,

9. Hidup di dunia kesenangan sementara (QS. 40:39)

”Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kesenangan sementara, dan Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah “daarul qoroor” rumah selama-lamanya” (QS 40:39
(posted by Nurdin Mappa )

Iklan